Destroy! Gallactor (Taosozu! Gyarakuta-)

holder
Japanese Lyrics

Shuba shubashuba shuba

Unaru Engin Kagaku no Ninja

Taosozu! Gyarakuta

Sekai no akuma

Tobuzo nimpo Tatsumaki faita

Taiyo kagayaku Chikyu o mamore

Kagaku Ninja Tai Gatchaman Gatchaman

Shuba shubashuba shuba

Goddo Fenikkusu wa Kagaku no tenshi

Tatakuzo! Gyarakuta

Kaiju roboto

Yukuzo nimpo Kaiten jyampu

Aoi umi no Chikyu o mamore

Kagaku Ninja Tai Gatchaman Gatchaman

Shuba shubashuba shuba

Itsutsu no tsubasa wa Kagaku no yusha

Tsubusozu! Gyarakuta

Heiwa no teki da

Yaruzo nimpo Inazuma kikku

Midori no daichi no Chikyu o mamore

Kagaku Ninja Tai Gatchaman Gatchaman

English Lyrics

Shuba shubashuba shuba

Roaring engines, The Science Ninjas

Destroy! Gallactor

Devils of the World

Flying technique 'whirlwind fighter'

Protect the Earth, It's gleaming sun

Science Ninja Team Gatchaman Gatchaman

Shuba shubashuba shuba

The God Phoenix is the angel of science

Strike! Gallactor

Monster robots

Go with the rotating jump technique

Protect the Earth, It's blue seas

Science Ninja Team Gatchaman Gatchaman

Shuba shubashuba shuba

The science heroes with five wings

Crush! Gallactor

The enemies of Peace

Deliver the lightning kick technique

Protect the Earth, It's green lands

Science Ninja Team Gatchaman Gatchaman